วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่เว็บไซต์คลังความรู้
วิชา กิจกรรมแนะแนว
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยาครูผู้สอน
นางณัฏฐ์ธยาน์ ชาญด้วยวิทย์